Đã hết thời gian tham gia chương trình. Hẹn gặp bạn ở chương trình tiếp theo.